Zápis do 1.třídy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 vydalo opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Pro školní rok 2021/2022 se zapisují děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015, včetně dětí, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v termínu od 1. do 15. dubna 2021

Elektronický zápis

Přihlášení k zápisu do 1.třídy a vyplnění žádosti o přijetí (odklad) v elektronickém systému ŠkolaOnline. Seznam přijatých žáků bude zveřejněn podle přidělených registračních čísel, které obdržíte e-mailem. K žádosti o odklad doručte poštou nebo osobně 2 povinné přílohy (vyjádření Krajské pedagogicko psychologické poradny a posudek praktického lékaře).

Kritéria přijímacího řízení

Do základní školy budou až do naplnění kapacity přijímáni žáci v následujícím pořadí:

  1. Žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu 
  2. Žáci s místem trvalého pobytu v jiném školském obvodu a ve škole mají sourozence 
  3. Ostatní žáci

V případě splnění zadaných podmínek více uchazeči (než kolik umožňuje kapacita přijmout) zvolíme výběr losováním uchazečů pod přidělenými registrovanými čísly (týká se pouze uchazečů, kteří nesplňují zákonnou podmínku spádovosti) za účasti vedení školy a zástupce ze školské rady