Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Účelem tohoto pracoviště je poskytovat poradenské služby ve škole především žákům a jejich zákonným zástupcům (rodičům). Poskytování služeb je pro žáky i jejich zákonné zástupce bezplatné. Některé služby jsou poskytovány pouze na žádost žáka nebo jeho zákonného zástupce. Služby mohou být poskytovány také na základě žádosti jiných školských zařízení nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci (např. OSPOD). Pracoviště dále poskytuje poradenské a konzultační služby pedagogům.

Jde především o služby související s následujícími aktivitami:

 • podpora žáků speciálními vzdělávacími potřebami,
 • podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků,
 • podpora žáků s výchovnými problémy či vzdělávacími obtížemi,
 • podporu sociálního začleňování žáků z odlišného prostředí nebo odlišných podmínek,
 • spolupráce se zákonnými zástupci,
 • spolupráce s jinými školskými zařízeními,
 • metodická podpora učitelům,
 • tvorba, realizace a vyhodnocování preventivních programů,
 • prevencí rizikového chování a školní nespěšnosti,
 • včasná intervence při problémech žáků,
 • kariérové poradenství.

Kontaktní osoby ŠPP

Mgr. Lenka Dujkový, výchovný poradce, tel. 605 597 482, dujkovalenka@zsnovyhrozenkov.cz 

Mgr. Oldřich Pavelka, metodik prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Eliška Čermáková, speciální pedagog