ŠkolaOnline

Elektronický školní informační systém. Slouží ke komunikaci mezi školou a rodiči. Omlouvání žáků, rozvrh, zprávy, omluvenky apod. Aktuální aplikaci si stáhněte do mobilu:

Google play

App Store

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání). 

Školská rada ZŠ Nový Hrozenkov

Rozina, z.s. 

Dřívější Občanské sdružení ROZÍNA DĚTEM, založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ"), tedy od 1. 1. 2014, považuje ve smyslu § 3045 NOZ za spolek podle § 214 a násl. NOZ.

Stanovy spolku Rozina. Jakékoliv Vaše další nápady nebo nabídky spolupráce jsou vítány!

Předsedkyně spolku: Ing. Kateřina Jaroňová, kordyn@centrum.cz