Výuka od pondělí 30. listopadu 2020

Výuka od pondělí 30. listopadu 2020
23. 11. 2020

Je povolena osobní přítomnost: žáků 1. stupně základních škol, žáků 9. ročníků základních škol, žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu.

 

Pro všechny žáky je od 30. 11. povinná prezenční výuka. Cílem rotační (střídavé) výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole.
 
Rozdělení tříd 2.stupně školy na 2 skupiny, které se střídají v lichém a sudém týdnu: 
  • od 30. listopadu (49.týden - lichý) - zahájí prezenční výuku 6. a 7. ročník, pro 8. ročník povinná distanční výuka dle rozvrhu
  • od 7. prosince (50.týden - sudý) - zahájí prezenční výuku 8. ročník, pro 6. a 7. ročník povinná distanční výuka dle rozvrhu
Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
 
Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem.
 
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny). Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
 
Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.
 
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání). Hv a Tv budou nahrazeny jinými vzdělávacími oblastmi, které nevyžadují tyto činnosti.
 
Končí činnost školy a školských zařízení určených podle usnesení vlády č. 1109 (péče o děti rodičů vybraných profesí).