Přehled aktualizovaných opatření pro školství na portálu edu.cz

Karanténa a distanční výuka

Pokud je většina žáků třídy v nařízené karanténě, přechází třída na distanční výuku. Netýká se žáků s očkováním a bez příznaků nebo žáků, kteří nebyli přítomni s pozitivně testovaným žákem. Ti mají nárok na prezenční výuku ve škole. Forma výuky ve škole a na DV se přizpůsobuje podle počtu žáků ve škole (při většině žáků doma probíhají živé online videohovory, při menšině jsou zasílány písemné pokyny).

Rodič omlouvá nepřítomnost:

 

a) omlouvám z důvodu karantény – TU omlouvá jako nezapočítávanou absenci, ostatní učitele vidí nezapočítanou absenci (Š) v TK a jsou povinni zadávat úkoly do Teams.


b) omlouvám z důvodu nemoci – TU omlouvá jako omluvenou absenci, žák není povinen plnit úkoly

 

Rodič tímto rozhoduje, zda bude žák plnit pokyny distanční výuky. Pokud to zdravotní stav žáka dovolí, jsou tyto úkoly povinné. Další úkoly lze předat do papírových krabic ve vchodu do školy. 

 

Testování 

TU - odpovídá za testování a její evidenci. Je odpovědný za správné provedení. Vede evidenci dokladů pro netestování žáků - rodič má povinnosti dokládat  dokumenty OTN (očkování, testování, nemoc) TU v písemné podobě.

Žáci bez dokumentace k netestování se musí  testovat se při pozdním příchodu do školy. Každé pondělí předloží TU evidenci o testování po 1. vyučovací hodině účetní/ZŘŠ ke zhotovení kopie pro hlášení do CovidApps a při pozitivním testu ZŘŠ odesílá evidenci KHS.

Při pozitivním výsledku testu na Covid -19 u žáka: škola ihned telefonicky kontaktuje rodiče žáka (rodič je povinnen informovat praktického lékaře, aby zajistil PCR test).  

Rodiče si odhlašují a přihlašují obědy individuálně. V průběhu karantény mají nárok na dotovaný oběd, ale musí jej vyzvedávat rodič, pokud není v karanténě také. 

Organizace výuky

Organizace výuky a pobytu ve škole je od 1. září 2021 v souladu se závaznými pravidly dle Souboru opatření pro školy vzhledem ke Covid-19 Ministerstva školství (MŠMT): 

 • povinné respirátory nebo roušky (při kontaktu s pozitivní osobou KHS neakceptuje roušku jako ochranný prostředek a žák musí do karantény!)
 • desinfekce rukou (vstup do školy, u všech tříd a učeben)
 • 1.stupeň pravidelné větrání, 2.stupeň automatická regulace a výměna vzduchu, řízená kontrola CO2) 
 • poučení žáků a školení zaměstnanců odbornou osobou v oblasti BOZP¨
 • informace pro rodiče zaslány před zahájením školního roku 
 • sledování zdravotního stavu dětí – v případě zjištění zvýšené teploty a příznaků nemoci -  žák je umístěn do izolační místnosti
 • zákaz pohybu cizích osob ve škole
 • úklid a desinfekce toalet 2x denně
 • oddělení skupin v průběhu stravování

V Souboru opatření vzhledem ne Covid-19 – není žádná regulace školních družin a vztahují se na ni obecná pravidla (ochrana dýchacích cest). Doporučené opatření Ministerstva zdravotnictví (Mzd) – doporučuje skupinovou izolaci popř. sociální distanci, pokud je to organizačně možné. 

Škola má 2 oddělní s celkovou kapacitou 55 žáků. Obdrželi jsme žádosti o přijetí do školní družiny od 1.A, 1.B, 2.třídy, 3.třídy, 4.A. Dalším žádosti byly odmítnuty. Žáky musíme rozdělit do dvou skupin, protože máme v rozpočtu školy prostředky na 2 vychovatelky. Školní družina je organizačně a finančně samostatnou částí školy!  

 • děti jsme rozdělili s ohledem na věk
 • dodržujeme kapacitu školní družiny dle hygienických požadavků na prostor pro děti
 • dodrželi jsme nařízení ochrany dýchacích cest
 • homogenita skupin není organizačně možná

Průběh zářijového testování 

1.9. Proběhlo podle stanovených kritérií screeningové testování antigenními testy. Testováni byli všichni přítomní žáci v průběhu první hodiny. Stejně tak byli testování zaměstnanci, na které se tato povinnost vztahovala. Nad rámec povinností byli tito zaměstnanci testováni již 30.8. Žáci 1.tříd byli testování 2.9. Výsledek 1.kola testování – všechny testy negativní. 

6.9. Proběhlo 2.kolo testování žáků i zaměstnanců: všechny testy negativní. 

7.9. Ráno testován žák, který nebyl v pondělí ve škole - 1 pozitivní test. 

9.9. Proběhlo 3.kolo testování žáků i zaměstnanců – 1 pozitivní test.Konec stránky  

Karanténa 

8.9. Byla škola telefonicky informována o 2 pozitivně testovaných žácích školy, kteří absolvovali během víkendu PCR test. KHS si vyžádala seznamy všech žáků, kteří byli v kontaktu s těmito žáky před víkendem ve škole.  Nařízena postupně karanténa 1. -až 4. ročníku.

Výsledek testování - září 2021 

Antigenní screeningové testování používané ve škole má největší účinnost (cca 90%) v době vrcholu infekce kolem 5-6 dne. V ostatních dnech má výrazně nižší účinnost (např. 20 % první dva dny nákazy) a pokud má dítě příznaky nemoci, je většinou už pozdě. 

Testováno 175 žáků. Provedeno testování ve třech dnech. Celkem 427 testů – 2 pozitivní testy.  

- 7 žáků má potvrzení o prodělaném Covid-19 

- 7 žáků má vlastní test nebo potvrzení z odběrového místa  

Testováno 34 zaměstnanců – 76% očkování, 8 neočkovaných (3 potvrzení o prodělání Covid-19 ve lhůtě 180 dnů). Provedeno 24 testů. Všechny negativní.  

V důsledky karantény - PCR testy prošlo kolem 95 žáků, pozitivní výsledek u 9 žáků (potvrzeny případy přenosu mezi sourozenci a příbuzenské vztahy, příznaky již ve škole).

Od 13. 9. Ministerstvo školství ukončilo celoplošné testování. Od KHS Zlín nemáme žádný pokyn k mimořádným opatřením nebo k dalšímu testování. Máme potvrzeno, že všichni pozitivně testovaní žáci uvedli svému lékaři, že byli ve škole s příznaky nemoci a nachlazení!