ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/ 2020

Seznam přijatých žáků do 1.třídy

 

Náhradní termín zápisu pouze po telefonické domluvě se ZŘŠ Mgr. Erikou Kinclovou.

 

Podle ustanovení § 36 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů jsou rodiče povinni přihlásit své děti k základnímu vzdělávání.

 

Pro školní rok 2019/2020 se zapisují děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013, včetně dětí, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce nejpozději do 30. dubna 2019.

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad

Zápisní list

Desatero pro rodiče

Co mohu udělat pro dítě před nástupem do školy (materilá KPPP Zlín)

 

K ZÁPISU POTŘEBUJETE:

 • vyplněný Zápisní list a Žádost o přijetí/odklad dítěte k základnímu vzdělávání (formuláře budou k dispozici, nebo si je můžete stáhnout a vyplnit předem - viz výše)
 • rodný list dítěte
 • kartičku zdravotní pojišťovny dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
 • u rozvedených rodičů kopii popř. rozhodnutí o svěření do péče
 • cizinci: pas nebo jiný doklad s vyznačením délky pobytu a zdravotní pojištění

Přihlašování k zápisu prostřednictvím rezervačního formuláře, který je k dispozici v MŠ.

O tom, zda bylo Vaše dítě přijato k docházce do naší školy, budete informováni do 14 dnů po zápisu na webových stránkách a na nástěnce před školou. Z důvodu ochrany osobních údajů zde budou zveřejněna registrační čísla, která děti dostaly při zápisu. Proto vás prosíme o jejich uschování.

K žádosti o odklad musí doložit:

 • vyplněný Zápisní list a Žádost o odklad 
 • Doporučení z pedagogicko psychologické poradny,
 • Doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa.

 

Žáci, kteří měli ve školním roce 2018/19 odklad školní docházky, se rovněž dostaví k zápisu.

Rozhodnutí o odkladu školní docházky dítěte dostane zákonný zástupce v souladu se správním řízením zákona č. 500/2004 Sb. 

Informace zákonným zástupcům o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. Podle § 37 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění účinném od 1. 1. 2017.

Nemůžete se dostavit k zápisu?

V případě nemoci dítěte nebo z jiných závažných důvodů doporučujeme telefonicky nebo emailem informovat školu o skutečnosti, že využijete dodatečný odklad.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitel Základní školy Nový Hrozenkov, okres Vsetín, stanovuje kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k základní vzdělávání: 

Počet žáků, které lze přijmout: 30 (s ohledem na vyhlášku č.27/2016 může ředitel snížit celkový počet žáků s ohledem na počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami).

 

Do základní školy budou až do naplnění kapacity přijímáni žáci v následujícím pořadí:

 1. Žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu 
 2. Žáci s místem trvalého pobytu v jiném školském obvodu a ve škole mají sourozence 
 3. Ostatní žáci

V případě splnění zadaných podmínek více uchazeči (než kolik umožňuje kapacita přijmout) zvolíme výběr losováním uchazečů pod přidělenými registrovanými čísly (týká se pouze uchazečů, kteří nesplňují zákonnou podmínku spádovosti) za účasti vedení školy a zástupce ze školské rady.

CO VÁS ČEKÁ U ZÁPISU NA NAŠÍ ŠKOLE

Zápis do 1. třídy je důležitý mezník v životě dítěte. Podpořte své dítě pozitivní náladou a my pro něj připravíme krátký program s úkoly, hrou a rozhovorem.

ORGANIZACE ZÁPISU

Při vstupu do budovy školy projdete šatnou vpravo schodištěm do 2. patra pavilonu B (I.stupně):

Průběh zápisu k povinné školní docházce jsme rozdělili na tři části:

1. formální část, při které zákonný zástupce předá požadované údaje dané školským zákonem a požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky a tím naplní svou zákonnou povinnost, jde o zahájení správního řízení k přijetí k povinné školní docházce;

2. neformální část, při které starší kamarádi z 2. stupně děti zabaví hrou, kreslením, stavebnicí

3. motivační část, při které kromě motivace dítěte pro školní docházku dochází také k orientačnímu posouzení jeho školní připravenosti; během 15 minut poznává pedagog komunikační a senzomotorické schopnosti; u zápisu jsou přítomny p. učitelky z MŠ; během celé doby je i zákonný zástupce přítomen